Om Anemonen

Koloniträdgårdsföreningen (KTF) Anemonen är belägen inom Steningedalens naturreservat, mellan Steninge allé och Märstaån, bredvid KTF Kaprifolen. Du kan hitta oss här:

Arrendestället omfattar ca 20000 m². Medlemmarna får nyttja ca 13000 m² som kolonilotter. Hit flyttade föreningen 2010 från sin tidigare placering vid Beckers i närheten av Märsta station. Jordägare är Sigtuna kommun.

Föreningens syfte

KTF Anemonen är en allmännyttig ideell förening och ska på området bedriva koloniträdgårdsverksamhet. Föreningen ansvarar för skötsel och underhåll av området bl a genom att medlemmarna bidrar med tid och arbete för föreningen.

Föreningen är medlem i Koloniträdgårdsförbundet, i dess Östra Region, som omfattar Stockholms län (utom Stockholms stad) samt Gotland. Därmed är vi också försäkrade enligt kommunens krav. Förbundet kan erbjuda goda möjligheter till utveckling för föreningen och dess medlemmar, dels inom föreningskunskap, dels inom odlings- och miljökunskap.

Föreningen försöker verka för ett ökat samarbete mellan medlemmarna, ökat intresse för koloniträdgårdsrörelsen samt på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen som kolonister.

Koloniverksamheten

Miljömedvetenhet, växtlighet och prydlighet är nyckelord för att uppfylla Sigtuna kommuns krav. Varken Sigtuna kommun eller föreningen tolererar längre att lotterna används som sommarstugor med stor gräsmatta och minimal odling, eller att lotter och byggnader missköts eller används som förråd.

Hårdare kommunala krav

Från 2022 gäller väsentligt hårdare kommunala krav där högst 20% av odlingslottens mark får vara täckt av stuga, altan, marksten, grus eller ren gräsmatta. D v s ytan som används som sällskapsdel och där inget annat kan växa upp direkt från jorden är och kommer att vara starkt begränsad. Detta är i enlighet med kommunens riktlinjer för kolonilotter som antogs hösten 2021, där det anges att största delen av lotten ska användas till odling. Resten av ytan ska alltså vara till för odlingar, blommor, buskar eller liknande, varav halva den ytan måste beredas och sås varje år, enligt det arrendeavtal som nu gäller från 2023-04-01.

Föreningen ifrågasätter arrendeavtalets kvot på 80% odlingsyta (varav hälften aktiv odling) / 20 % icke odlingsyta, och eftersom det gör att mindre hushåll eller ensamhushåll får svårt att ta hand om allt man ska aktivt odla, och kolonister som mest gillar att sköta om blommor och buskplanteringar, speciellt på en gräsmattebas, blir i stort sett ovälkomna. Det är också högst oklart hur man definerar en godkänd odlingsyta och vilka grödor som kan anses vara godkända för aktiv odling. Vi avser förtydliga detta med kommunen.

På en odlingslott utan rätt till stuga gäller i stort sett att hela lotten ska utnyttjas för odling.

Medlem – vad gäller för dig?

Att bli kolonist och få nyttja en kolonilott i KTF Anemonen innebär att bli medlem i föreningen och att man då är bunden av föreningens avtal, stadgar och föreskrifter. Det betyder att alla kolonister ska sköta sina trädgårdar och byggnader väl. Detsamma gäller våra gemensamma gångar, vägar, parkeringsplatser, områden närmast utanför lotterna mm. Föreningen lägger också stor vikt vid att alla kolonister visar stor hänsyn mot sina grannar och mot vår miljö och deltar aktivt i föreningen. De flesta medlemmarna har nu jobbat bra med den nya inriktningen sedan andra halvan av 2021 och det har också visat sig på området. Det är stor skillnad på hur vissa lotter såg ut 2021 och 2022. Det har blommat och växt grönsaker så det knakat, och fortsätte göra så under 2023.

För att klara en del av uppgifterna har föreningen årligen minst två gemensamma arbetsdagar, så kallade städdagar. På årsmötet 2024 bestämdes att föreningen kan kräva åtta timmars arbetsinsats av varje medlem för arbeten som måste utföras på området och att en extra medlemsavgift på 100 kr per timme ej utfört arbete under åtta timmar kan tas ut. Föreningen kommer att lägga upp planerade arbetsuppgifter till vilka man kan anmäla sig och utföra och därigenom klara av sin insats.

Vidare beslutade årsmötet att föreningen kan debitera medlemmen en startavgift om 250 kr plus 150 kr per påbörjad timme för av föreningen utfört arbete i det fall medlemmen ej i tid åtgärdat de fel som påpekats i en skriftlig begäran om rättelse. Föreningen har rätt att helt eller delvis lägga ut ett sådant arbete externt och i sådana fall debiteras den faktiska externa arbetskostnaden. I båda fallen kan kostnader för material och maskinhyra tillkomma och även där ska den faktiska kostnaden debiteras.

Dina skyldigheter är långtgående och dina rättigheter begränsade när du nyttjar en kolonilott. Detta gäller i synnerhet vid den form av arrende, dvs lägenhetsarrende, vi har här. Alla gällande stadgar, föreskrifter (bygg- och ordningsregler) och mall för medlemmens nyttjanderättsavtal, finns att ladda ner här. 

Föreningens styrelse har i uppdrag att varje år genomföra en så kallad syn för att se till att alla uppfyller kraven.

Nyttjanderättsavtalet

Normal löptid på nyttjanderättsavtalet är för närvarande till och med 31 december det år man tar över lotten, sedan automatisk förlängning ett kalenderår år i taget om inte uppsägning sker senast tre månader innan varje löpperiod tar slut.


Lotter

Odlingslotter med rätt till dagstuga och permanent växthus

Vi har normalt 62 lotter om 200 m². Där får man uppföra eller överta en dagstuga om max 12 m² och ett växthus om max 6 m². Vi har enbart lägenhetsarrenden utan rätt till boende eller övernattning.

Minst 80% (160 m²) av lottens yta måste ha miljövänliga odlingar, blommor, buskar eller liknande som gynnar den biologiska mångfalden och pollinerande insekter. Ren gräsmatta räknas inte som odling.

Odlingslotter utan rätt till fast byggnation

Vi har under 2023 skapat tre odlingslotter om vardera 100 m² (lott 61+62 som delats i tre lika stora delar). På odlingslotterna får man inte bygga en stuga eller ha ett permanent växthus.

Aktiv odling

Minst 50% av odlingsytan, oavsett typ av lott, ska bestå av aktiv odling där jorden bereds varje år. Resterande del av odlingsytan får då utnyttjas för t ex perenner, bärbuskar, små fruktträd, buskar och blommor som är mer av permanent karaktär och som inte behöver sättas om varje år.

Årsavgiften

Föreningen tar ut en årsavgift från varje medlem. Den är i stort sett baserad på lottens storlek och inte beroende på om lotten får ha en stuga eller inte.

Del 1 – Arrendeavgiften

För rätten att nyttja kommunens mark betalar du en KPI-justerad arrendeavgift som år 2024 är 4,03 kr/m², dvs 806 kr per 200 m² lott, eller 403 kr per 100 m² lott. Dessa pengar går helt tillbaka till kommunen för att precis täcka föreningens arrendekostnad för hela området. Redovisas som en separat del av den totala årsavgiften.

Del 2 – Avgift till Koloniträdgårdsförbundet

Avgiften 2024 till Koloniträdgårdsförbundet är 215 kr för alla lotter större än 75 m², oavsett om den har en dagstuga eller inte. För lotter på högst 75 m² är avgiften 135 kr. Dessa pengar går helt till förbundet för deras verksamhet. Redovisas som en separat del av den totala årsavgiften.

Föreningen har en försäkring som täcker kommunens krav genom medlemskapet i förbundet och vi har bl a tillgång till en mängd skrifter om odling. Vi kan också få hjälp med den legala biten vad gäller arrende av lotter. Som medlem får du också den utmärkta tidsskriften ”Koloniträdgården” fyra gånger per år, se här.

Del 3 – Medlemsavgiften

Som medlem i Anemonen betalar du för hela driften av föreningen, t ex porto för brevutskick, kontorsmaterial, städ- och annan förbrukningsmaterial, plusgirokonto, bokföring, hemsida, vatten för bevattning (en stor post!) och toaletter, maskinhyra, bränsle, underhåll av vägar och toaletter samt eventuella arvoden till styrelse och andra funktioner. Ett årsmöte beslutar alltid om storleken på medlemsavgiften efter förslag från styrelsen.

Föreningen är också skyldig att planera för framtida underhåll och eventuella investeringar i maskiner och lokaler, och ta ut pengar för detta långsiktigt. Allt detta ska täckas av medlemsavgiften.

Årsmötet 2024 bestämde att medlemsavgiften år 2024 – 2026 blir 1 300 kr för en 200 m² lott med rätt till dagstuga. För en 100 m² odlingslott blir det 650 kr. Redovisas som en separat del av den totala årsavgiften.

Depositionsavgift

En depositionsavgift tas ut för en 100 m² odlingslott (utan rätt till stuga). Den tas ut första året man blir medlem och motsvarar det årets årsavgift. Den återbetalas i det fall medlemmen lämnar tillbaka lotten avstädad och i ett sådant skick att en ny kolonist kan använda den direkt för att odla.

Överlåtelse av egendom på lotten (gäller odlingslott 200 m² med rätt till byggnation)

Föreningen äger normalt inte egendomen på lotten utan hanterar bara själva nyttjanderätten till lotten.

Det kan vara en befintlig stuga, ett växthus eller verktyg, som du själv måste komma överens med säljaren om ett rimligt pris för. Föreningen kan stödja både säljaren och köparen i denna process, men föreningen kan och ska inte lägga sig i prisförhandlingen eftersom föreningen inte äger stugorna.

Det är bara personer som föreningen kan godta som medlemmar som kan få nyttjanderätt till en lott. Egendom på lotten ska alltid ägas av nyttjanderättshavaren eller en annan myndig person i dess hushåll. Andra ägarförhållanden medför brott mot nyttjanderättsavtalet. Se vår rutin för överlåtelser.

Om du behöver en mall för köpekontrakt av stuga och annan egendom på lotten kan du använda denna, men föreningen ansvarar inte för att den är legalt korrekt eller hur ni använder den.

Observera att du inte köper jorden, marken, staket som omgärdar lotterna eller det som redan planterats, utan bara byggnader och eventuella verktyg. Du får sedan rätten att använda, ej äga, marken på lotten av föreningen för koloniverksamhet. Om du senare lägger till mer jord, planterar träd, buskar eller blommor, får du se det som en normal löpande kostnad som en kolonist kallt får räkna med.


Lottkarta

Markera en lott så får du mer information.

Toalettbyggnad Lott 1 Lott 2 Lott 3 Lott 4 Lott 5 Lott 6 Lott 7 Lott 8 Lott 9 Lott 10 Lott 11 Lott 12 Lott 13 Lott 14 Lott 15 Lott 16 Lott 17 Lott 18 Lott 19 Lott 20 Lott 21 Lott 22 Lott 23 Lott 24 Lott 25 Lott 26 Lott 27 Lott 28 Lott 29 Lott 30 Lott 31 Lott 32 Lott 33 Lott 34 Lott 35 Lott 36 Lott 37 Lott 38 Lott 39 Lott 40 Lott 41 Lott 42 Lott 43 Lott 44 Lott 45 Lott 46 Lott 47 Lott 48 Lott 49 Lott 50 Lott 51 Lott 52 Lott 53 Lott 54 Lott 55 Lott 56 Lott 57 Lott 58 Lott 59 Lott 60 Lott 61 Lott 62 Lott 63 Lott 64

Toalettbyggnad

Toaletten är inte offentlig utan till för Anemonens medlemmar och deras gäster. Det är nu upprustad så vi har tillgång till tvål, toa- och torkpapper och rengöringsmedel. Den städas gemensamt av Anemonens medlemmar.

Lott 1

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 2

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 3

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 4

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 5

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 6

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

OBS! Nuvarande nyttjare och stugägare kan tänka sig sälja stugan till en seriös kolonist. Kom och besök området och kolla!
Om du är intresserad anmäler du dig till intresselistan. Föreningen förmedlar sedan kontaktuppgifter till ägaren av stugan.
Se också https://anemonenktf.se/stugor-till-salu/

Lott 7

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 8

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 9

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 10

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Lott 11

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

OBS! Den nuvarande nyttjaren vill sälja stugan. Här kan man börja odla direkt då det finns gott om mycket välskött jord! Lotten och stugan uppfyller alla ställda krav, men taket kanske bör nog snyggas till av en framtida ägare.
Kom och besök området och kolla!

Om du är intresserad anmäler du dig till intresselistan. Föreningen förmedlar sedan kontaktuppgifter till ägaren av stugan.

Lott 12

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 13

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Lott 14

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 15

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 16

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Lott 17

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 18

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Lott 19

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Lott 20

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 21

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Lott 22

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Lott 23

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

OBS! Stugägaren vill sälja stugan till en seriös kolonist. Kom och besök området och kolla!

Om du är intresserad anmäler du dig till intresselistan. Föreningen förmedlar sedan kontaktuppgifter till ägaren av stugan.

Lott 24

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 25

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Lott 26

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 27

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

OBS! Nuvarande nyttjare och stugägare kan tänka sig sälja stugan till en seriös kolonist. Kom och besök området och kolla!
Om du är intresserad anmäler du dig till intresselistan. Föreningen förmedlar sedan kontaktuppgifter till ägaren av stugan.

Lott 28

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 29

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 30

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 31

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 32

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 33

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

OBS! Nuvarande nyttjare och stugägare kan tänka sig sälja stugan till en seriös kolonist. Kom och besök området och kolla!

Om du är intresserad anmäler du dig till intresselistan. Föreningen förmedlar sedan kontaktuppgifter till ägaren av stugan.

Lott 34

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

OBS! Nuvarande nyttjare och stugägare kan tänka sig sälja stugan till en seriös kolonist. Kom och besök området och kolla!

Om du är intresserad anmäler du dig till intresselistan. Föreningen förmedlar sedan kontaktuppgifter till ägaren av stugan.

Lott 35

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Lott 36

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 37

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 38

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 39

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 40

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 41

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 42

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 43

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

OBS! Nuvarande nyttjare och stugägare kan tänka sig sälja stugan till en seriös kolonist. Kom och besök området och kolla!

Om du är intresserad anmäler du dig till intresselistan. Föreningen förmedlar sedan kontaktuppgifter till ägaren av stugan.

Lott 44

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 45

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 46

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 47

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Lott 48

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

OBS! Nuvarande nyttjare och stugägare behöver sälja stugan till en seriös kolonist. Kom och besök området och kolla!

Om du är intresserad anmäler du dig till intresselistan. Föreningen förmedlar sedan kontaktuppgifter till ägaren av stugan.

Lott 49

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 50

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 51

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Lott 52

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

OBS! Nuvarande nyttjare och stugägare kan tänka sig sälja stugan till en seriös kolonist. Kom och besök området och kolla!

Om du är intresserad anmäler du dig till intresselistan. Föreningen förmedlar sedan kontaktuppgifter till ägaren av stugan.

Lott 53

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

OBS! Nuvarande nyttjare och stugägare kan tänka sig sälja stugan till en seriös kolonist. Kom och besök området och kolla!

Om du är intresserad anmäler du dig till intresselistan. Föreningen förmedlar sedan kontaktuppgifter till ägaren av stugan.

Lott 54

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

OBS! Nuvarande nyttjare och stugägare kan tänka sig sälja stugan till en seriös kolonist. Kom och besök området och kolla!
Om du är intresserad anmäler du dig till intresselistan. Föreningen förmedlar sedan kontaktuppgifter till ägaren av stugan.

Lott 55

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

OBS! Nuvarande nyttjare och stugägare kan tänka sig sälja stugan till en seriös kolonist. Kom och besök området och kolla!
Om du är intresserad anmäler du dig till intresselistan. Föreningen förmedlar sedan kontaktuppgifter till ägaren av stugan.

Lott 56

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Lott 57

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 58

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 59

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 60

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Lott 61

Lott om 100 m² - slogs samman med lott 61 och delades därefter i tre 100 m² rena odllingslotter.
Lott 62 är nu den del som är närmast lott 49, lott 61 är den del som är närmast lott 30 och mittendelen fick lottnummer 66.

Lott 62

Lott om 100 m² - slogs samman med lott 61 och delades därefter i tre 100 m² rena odllingslotter.
Lott 62 är nu den del som är närmast lott 49, lott 61 är den del som är närmast lott 30 och mittendelen fick lottnummer 66.

Lott 63

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus
[kartan stämmer ej med verkligheten vad gäller ytan]

OBS! Nuvarande nyttjare och stugägare kan tänka sig sälja stugan till en seriös kolonist. Kom och besök området och kolla!

Om du är intresserad anmäler du dig till intresselistan. Föreningen förmedlar sedan kontaktuppgifter till ägaren av stugan.

Lott 64

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus
[kartan stämmer ej med verkligheten vad gäller ytan - en del av lott 65 ingår]

Här finner du länkar till intresselistan och kontaktinformation.


Denna sida uppdaterades senast