Dokument

Här finner ni de dokument som styr KTF Anemonens verksamhet.

Arrendeavtal och detaljplan

Anemonen arrenderar hela koloniområdet av jordägaren, Sigtuna kommun. Hur föreningen får verka på området styrs av arrendeavtalet (publiceras ej) med kommunen och detaljplan 267 (DNR BTN 2008/0138-214:M) för den del av fastigheten Valsta 3:50 som koloniområdet ligger på.

Ett annat viktigt dokument som uppdaterades 2021 är ”Riktlinjer för koloniträdgårdar i Sigtuna kommun” (DNR KS/2021:298) . Syftet med dessa riktlinjer är att skapa enhetlighet i de upplåtelser Sigtuna kommun
har av mark för odling till koloniträdgårdsföreningar. Sigtuna kommuns målsättning med upplåtelse av områden för koloniträdgårdar är:

  • Att kommunens koloniträdgårdar fungerar väl och ger dess innevånare tillfälle att odla, vistas utomhus och kunna fungera som mötesplats.
  • Att kommunens koloniträdgårdar domineras av växtlighet och är ett vackert och prydligt inslag i landskap och stadsmiljö.
  • Att kommunen i egenskap av markägare är en aktiv part som stöder föreningarna att uppnå syftet med upplåtelsen.
  • Att sätta odling i fokus.
  • Att koloniträdgårdarna är just koloniträdgårdar och inte utvecklas till fritidsstugeområden.

Stadgar

Anemonens stadgar är föreningens grundsten. Stadgarna beskriver hur föreningen och dess styrelse ska fungera samt medlemmens grundläggande rättigheter och skyldigheter.

Nyttjanderättsavtal

Nyttjanderättsavtalet är medlemmens avtal med föreningen för att få använda en lott på området. Här reglerar vi vad medlemmen får använda lotten till, avtalstid, arrende- och föreningsavgifter, samt vilka rättigheter och skyldigheter nyttjaren av lotten har.

Notera att dokumentet nedan är en mall. Belopp och datum kan ändras av ett årsmöte eller pga ändringar i arrendeavtalet med Sigtuna kommun.

Info om lagar och avtal

Mer information om lagen (Jordabalken SFS 1970:994, kapitel 8) som styr föreningens arrendeavtal och medlemmens nyttjanderättsavtal under arrendeformen lägenhetsarrende kan du läsa nedan.

Dokumentet är en något nedkortad/ändrad version av information som gavs till alla medlemmar i samband med den årliga synen i slutet på juni i år.

Behandling av personuppgifter (GDPR/Dataskydd)

Följande dokument förklarar föreningens behandling av personuppgifter när du är medlem eller ligger på intresselistan.

Föreskrifter (regler)

Det finns två föreskrifter som innehåller detaljerade regler för:

  1. Hur byggnation på den egna kolonilotten får gå till på koloniområdet, t ex kolonistugor och växthus.
  2. Hur man ska upprätthålla ordningen på koloniområdet, t ex parkering, användning av vatten och skötsel av lott och gemensamt område.

Överlåtelserutin

För information publicerar vi också vår överlåtelserutin för lott/stuga som ska följas av föreningen och medlemmarna hädanefter.

Enkla byggregler

Byggarea – stuga max 12 m², växthus max 6 m²

Byggarea (BYA). Mäts utvändigt – tänk den markyta som hela stugan täcker!
Tak får skjuta ut max 50 cm mätt vågrätt från fasaden, annars räknas också taket.

Verktygslåda

Locket ska luta så att vatten kan rinna av lätt, så bygg gärna några cm högre bak och lägre fram. Locket ska bara kunna öppnas uppåt. Lägg takpapp på locket för att skydda mot regn. Måla med jordnära färg.


Verksamhetsberättelser


Denna sida uppdaterades senast