Arrendeavtal och årsmöte – uppdatering

Preliminär kallelse till årsmöte söndag 23 april. Vi har fått ett nytt avtalsförslag från kommunen som nu kommer att behandlas av styrelsen.

Avtalsförslaget från kommunen har följande huvudpunkter:

  • Gäller från 2023-04-01 till 2024-12-31 med tre månaders uppsägningstid. Därefter fem år i taget med tre månaders uppsägningstid. Lägenhetsarrende, dvs boende ej tillåtet.
  • Arrendeavgift helår 2023: 48000 kr (KPI-indexerat), varav vi antar vi behöver betala 3/4 eftersom avtalet gäller från 1/4. OBS! Detta är inte hela medlemsavgiften!
  • Koloniträdgårdsändamål, ej sommarstuga, med krav på minst 80% (160 m²) uppodlad yta, max 20% (40 m²) stuga/altan. Med uppodlad yta menas att jorden är beredd och planterad/besådd med grönsaker, bärbuskar, fruktträd, blommor mm. Ren gräsmatta räknas ej som uppodlad yta.
  • NYTT: Minst hälften av odlingsytan, dvs minst 80 m², ska bestå av aktiv odling som kräver markberedning varje år.
  • NYTT: Kommunen har rätt till att när om helst och utan förvarning syna området. Detta kan ske med med eller utan närvaro från föreningens representanter.
  • NYTT: Vite om 5000 kr per påbörjad vecka om inte skiftligt påtalade brister åtgärdats inom 4 veckor. Notera att om dessa brister kan hänföras till enskilda medlemmar kommer dessa att få dela på kostnaden. Medlemmar som sköter sig ska inte drabbas av denna kostnad. Vid upprepade försummelser att åtgärda påtalade brister eller att föreningen inte genast på anmodan erlägger ovan angivet vite är kommunen berättigad att säga upp avtalet för omedelbar avflyttning.

Nyttjanderättsavtal och årsmöte

Styrelsen måste först godkänna avtalet på ett styrelsemöte. Vi kommer inte kunna ha ett årsmöte i tid enligt våra stadgar (dvs senast 31 mars). Vi kommer ej heller kunna skicka ut skriftlig kallelse till 23 april sex veckor innan. Medlemmarna får själva avgöra om på mötet om kallelsetiden, vad den nu blir, ändå kan antas vara godtagbar.

I och med att vi inte fick ett nytt avtal den 1/10 så har alla kontrakt upphört och därmed, enligt stadgarna, allas medlemsskap. Styrelsen kvarstår tills årsmötet och tänker göra som förra året och teckna nya avtal med alla som hade ett normalt avtal 2022. De som hade ett avtal till 30/9, utan klausul om automatisk förlängning från 1/10, kommer att styrelsen att ordna enskilda möten med för att utreda er framtid i föreningen.

Mvh
/ Styrelsen /